Usługi

 

Spółka świadczy stałą pomoc prawną na terenie całego kraju.

Poszczególni partnerzy ponoszą odpowiedzialność za sprawy, prowadzone przez nich według założonego kryterium kompetencji. Partnerzy ponoszą pełną odpowiedzialność za starszych i młodszych prawników, przydzielonych im do pomocy w ramach podziału zadań wewnątrz kancelarii.

Ogólny nadzór nad synchronizacją wykonania zleceń oraz komunikacja z Klientem należy do kompetencji jednego z partnerów zarządzających.

Poziom ubezpieczenia poszczególnych partnerów z tytułu odpowiedzialności cywilnej jest równoważny z maksymalnym, proponowanym przez wybrane przez Naczelną Radę Adwokacką towarzystwo ubezpieczeniowe.

Realizację obsługi prawnej uzgadnia się z uwzględnieniem specyfiki działania Klienta.

Posiadając sprawny dział windykacji współpracujący z komornikami na terenie całego kraju Spółka zapewnia szybką i rzetelną windykację wierzytelności.

Kancelaria prowadzi obsługę prawną w języku angielskim i rosyjskim.


Zakres naszych usług:

 

Prawo administracyjne.

Kancelaria doradza w sprawach administracyjnych, począwszy od sporządzania opinii, po udział we wszystkich szczeblach postępowań administracyjnych. Kancelaria świadczy pomoc w sporządzaniu wniosków o wydanie koncesji i zezwoleń, przygotowuje odwołania i skargi od decyzji administracyjnych we wszystkich dziedzinach prawa.


Prawo cywilne.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach cywilnych na etapie pozasądowym, sądowym oraz egzekucyjnym. Kancelaria prowadzi m.in. sprawy o zapłatę, podział majątku, zniesienie współwłasności, dział spadku, ochronę dóbr osobistych, szkody osobowe, komunikacyjne.


Prawo energetyczne.

Kancelaria doradza podmiotom gospodarczym zajmującym się wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energią elektryczną. Świadczymy także pomoc prawną w zakresie odnawialnych źródeł energii.


Prawo gospodarcze, obsługa spółek, fuzje, przejęcia.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw gospodarczych, doradztwie dla renomowanych firm  polskich i zagranicznych oraz spółek z kategorii small busienss. Świadczy pomoc prawną na wszystkich etapach: od wyboru odpowiedniej formy prawnej spółki po jej rejestrację, w tym także elektroniczną, skończywszy na zbyciu spółki lub jej likwidacji.

Kancelaria oferuje doradztwo prawne w zakresie funkcjonowania wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego, zarówno kapitałowych, jak i osobowych, a także w zakresie funkcjonowania innych podmiotów gospodarczych działających na rynku polskim. Prawnicy Kancelarii świadczą usługi na rzecz spółek prawa handlowego (w tym również spółek publicznych) oraz na rzecz wspólników i akcjonariuszy takich spółek.

Kancelaria doradza we wszystkich aspektach dotyczących zawiązania spółek, w tym w zakresie sporządzania umów spółek oraz statutów, regulaminów działania rad nadzorczych i zarządów, a także w zakresie wszelkich umów zawieranych pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami w związku z funkcjonowaniem spółek jak i bieżącej obsługi korporacyjnej spółek, w tym w zakresie przygotowywania projektów uchwał organów spółek, organizacji i przeprowadzania walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów.

Kancelaria  świadczy usługi prawne w zakresie postępowań karnych związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.

Kancelaria reprezentuje klientów na wszystkich etapach windykacji, także za granicą. Prawnicy Kancelarii uczestniczą w negocjacjach (także w językach obcych), opiniują umowy oraz rozwiązują bieżące problemy prawne. Prawnicy Kancelarii prowadzą sprawy sądowe oraz postępowania arbitrażowe.Kancelaria ma duże doświadczenie w zakresie łączenia, podziałów i przekształceń spółek, podwyższania kapitału akcyjnego, przymusowego wykupu akcji, umarzania akcji. Kancelaria opracowuje dokumenty niezbędne do funkcjonowania spółek, w tym projekty uchwał, regulaminy i statuty.  

Na życzenie klienta Kancelaria dokonuje audytu dokumentów spółki  w siedzibie klienta. Kancelaria współpracuje z kancelariami notarialnymi.


Prawo upadłościowe i naprawcze.

Kancelaria posiada znaczące doświadczenie w reprezentacji i doradztwie w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego oraz restrukturyzacji. Kancelaria z sukcesami reprezentowała wierzycieli w licznych dużych postępowaniach upadłościowych, w tym w procedurze zgłoszenia wierzytelności, sprzeciwu, zaskarżenia planu podziału oraz w postępowaniach mających na celu ubezskutecznienie ustanowionych zabezpieczeń.

Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie  doradztwa  klientom przy okazji postępowań układowych, negocjacjach propozycji układowych, czy głosowania nad układem.


Prawo karne.

Kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej. Świadczy pomoc na każdym etapie postępowania prokuratorskiego i sądowego we wszystkich rodzajach przestępstw. Nadto Kancelaria służy pomocą w zakresie prowadzenia wewnętrznych dochodzeń u Klienta. Kancelaria prowadzi sprawy z oskarżenia publicznego oraz prywatnego, a także sprawy lustracyjne.  Kancelaria pomaga w gromadzeniu materiału dowodowego oraz jego ocenie. W tym zakresie współpracuje z detektywami  oraz  rzeczoznawcami.


Prawo medyczne, farmaceutyczne.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie rejestracji indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Reprezentuje lekarzy w postępowaniach przed organami samorządu zawodowego oraz w postępowaniach karnych i cywilnych. Kancelaria dochodzi odszkodowania w tytułu błędów medycznych. W zakresie prawa farmaceutycznego, Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów odpowiedzialnych i innych podmiotów uczestniczących w wytwarzaniu i w obrocie produktami leczniczymi a także prowadzi  obsługę producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych, kosmetyków, suplementów diety i innych środków objętych ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.


Prawo pracy.

Kancelaria doradza  w zakresie opracowania dokumentacji pracowniczej w tym umów o pracę, kontraktów menadżerskich, przygotowuje umowy o zakazie konkurencji. Kancelaria posiada duże doświadczenie w relacjach ze związkami zawodowymi, w sporach zbiorowych a także restrukturyzacjach i rozwiązywaniu sporów pracowniczych poprzez mediacje oraz na drodze sądowej. Doradza w przygotowaniu zarządzeń i regulaminów. Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie pracowników zagranicznych, w sprawach o mobbing i dyskryminację.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie indywidualnego  oraz zbiorowego prawa pracy.


Prawo rodzinne.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw rodzinnych, w szczególności w sprawach o separację, rozwód, alimenty, ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej zarówno w sprawach krajowych jak i w sprawach z elementem transgranicznym.  Kancelaria z sukcesem prowadzi sprawy z zakresu Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę oraz  sporządza niezależne opinie eksperckie na zlecenie zagranicznych sądów rodzinnych.


Własność intelektualna i przemysłowa

Usługi Kancelarii  obejmują świadczenie usług prawnych z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej jak również z zakresu prawa autorskiego w tym postepowania dotyczące znaków towarowych, patentów, know-how oraz wzorów użytkowych i przemysłowych.


Prawo zamówień publicznych. 

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przygotowania oraz przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, opracowania opinii prawnych, analiz oraz dokumentacji przetargowej. Świadczymy usługi  dla zamawiających oraz wykonawców, w szczególności oferujemy:

 • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie planowania i przeprowadzania zamówień publicznych, form i trybów udzielenia zamówień, dokumentowania postępowań, ustalania wartości szacunkowej zamówienia, prawna analiza procesu planowania zakupów, a dla Wykonawców – przygotowania ofert, prowadzenia spraw w toku i po zakończeniu postępowań udzielenie zamówienia.
 • Przygotowanie dla kierownictwa prawnych analiz dotyczących zracjonalizowania i usprawniania  procesu udzielania zamówień/ ubiegania się o zamówienia 
 • Przygotowanie i weryfikacja dokumentów Zamawiającego oraz Wykonawców
 • Prowadzenie sporów związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, reprezentowanie klientów w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.  

Na życzenie Klienta Kancelaria prowadzi szkolenia dla pracowników działów zamówień w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.


Nieruchomości i inwestycje.

Kancelaria  prowadzi kompleksową obsługę podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym od momentu nabycia nieruchomości przez wykonanie inwestycji, dokonanie rozliczeń pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego, do kwestii związanych  z eksploatacją zabudowanych nieruchomości. . W szczególności doradzamy w zakresie:

 • badania stanu prawnego nieruchomości, przygotowanie projektów umów nabycia nieruchomości, reprezentację w negocjacjach związanych z nabyciem nieruchomości,
 • ustalania i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • obsługi prawnej w negocjacjach, procedurach administracyjnych, w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, prawa budowlanego, a także reprezentację w postępowaniach sądowo-administracyjnych,
 • doradztwa podatkowego w zakresie realizacji inwestycji budowlanych,
 • przygotowania umów o wspólną realizację inwestycji,
 • przygotowania umów związanych z realizacją inwestycji, w tym umów o generalne wykonawstwo inwestycji, o prace projektowe, o roboty budowlane, umów podwykonawczych, umów deweloperskich oraz negocjacje w powyższym zakresie,
 • obsługi  prawnej w zakresie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym przygotowanie projektów umów związanych z finansowaniem inwestycji budowlanych oraz reprezentacja w negocjacjach poprzedzających zawarcie takich umów, przygotowanie warunków emisji obligacji związanych z finansowaniem inwestycji.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółdzielni mieszkaniowych oraz współpracy z developerami.


Prawo cudzoziemców. 

Kancelaria świadczy usługi w zakresie pomocy prawnej cudzoziemcom oraz pracodawcom zatrudniającym cudzoziemców. Pomagamy m.in. w uzyskaniu zezwoleń na pobyt czasowy, stały oraz pobyt tolerowany ze względów humanitarnych (legalizacja pobytu). Sporządzamy wioski do zezwoleń i reprezentujemy cudzoziemców przed wojewodą, urzędem do spraw cudzoziemców w sprawach związanych z organizowaniem pobytu oraz innymi organami administracji publicznej, sądami powszechnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym. Prowadzimy sprawy cywilne i karne z udziałem cudzoziemców. Pomagamy w zakładaniu i rejestracji spółek z udziałem podmiotów zagranicznych. Udzielamy porad prawnych.